1. Login ที่หน้าเว็บ
WITHDRAW IMAGE 1

2. ที่กล่อง ACT คลิก ฝาก-ถอน
WITHDRAW IMAGE 2

3. ที่หน้าฟอร์ม เลือก ถอนเงิน
WITHDRAW IMAGE 3

4. เลือกบัญชี user ที่ต้องการ
WITHDRAW IMAGE 4

5. เลือกธนาคารที่ท่านต้องการถอนเงิน
WITHDRAW IMAGE 5

6. เลือกบัญชี
WITHDRAW IMAGE 6

7. ใส่จำนวนเงิน ที่ต้องการถอน
WITHDRAW IMAGE 7

8. ตรวจสอบข้อมูล ยืนยันการทำรายการ
WITHDRAW IMAGE 8

9. ถ้าใส่ข้อมูลถูกต้องและไม่มีข้อผิดพลาด ระบบจะเริ่มทำการถอนเงินให้ท่าน
WITHDRAW IMAGE 9